Täzelikler

Biz barada habarlar

Fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar

Fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar

Ilatyň arasynda fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar. Bu bolsa ýerlerdäki söwda dükanlarymyzyň sanyny artdyrmak zerurlygyny ýüze çykarýar.

...Giňişleýin

«Ýeňiş» tikin fabrigi döwrebap köýnekleri hödürleýär

«Ýeňiş» tikin fabrigi döwrebap köýnekleri hödürleýär

1992-nji ýyldan bäri üstünlikli işläp gelýän Marynyň «Ýeňiş» tikin fabrigi erkek kişiler we çagalar üçin köýnekleriň önümçiligi bilen meşgullanýar. Bu ýerde her ýylda döwrebap, ýokary hilli, milli we döwrebap dizaýn bilen bezelen köýnekleriň birnäçe görnüşleri öndürilýär.

...Giňişleýin

Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni bellenildi

Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni bellenildi

27-nji ýanwarda Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni we Milli goşunyň döredilmeginiň 27 ýyllygy giňden dabaralandyryldy.

...Giňişleýin

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi

26-njy ýanwarda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Ol çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatynyň we Geňeşlikleriň agzalarynyň saýlawlarynyň taýýarlyk meselelerine bagyşlandy.

...Giňişleýin

Baku şäherinde türkmen halylarynyň sergisi geçiriler

Baku şäherinde türkmen halylarynyň sergisi geçiriler

15 ― 18-nji fewral aralygynda Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde Türkmenistanyň dokma önümleriniň, şol sanda türkmen halylarynyň, milli lybaslaryň sergisi geçiriler. «Trend» habarlar agentliginiň ýazmagyna görä, bu sergi iki ýurduň ― Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda medeni gatnaşyklaryň we söwdanyň has-da ösdürilmegine ýardam berer.

...Giňişleýin

Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň ekişi tamamlandy

Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň ekişi tamamlandy

Çäre bu ekin üçin bellenilen, soňra galla ýygymyndan soň boşan ýerlerde geçirildi

...Giňişleýin

Ekologiýa we telekeçilik: telekeçiler gaýtadan işlenilýän çig maldan gurluşyk serişdelerini öndürmeg

Ekologiýa we telekeçilik: telekeçiler gaýtadan işlenilýän çig maldan gurluşyk serişdelerini öndürmeg

Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýerleşýän “Dana Dünýä” hususy kärhanasy gaýtadan işlenilýän çig maldan gurluşyk serişdeleriniň önümçilgini artdyrýar

...Giňişleýin

Altyguýy nebit ýatagynda önümli gatlak açyldy

Altyguýy nebit ýatagynda önümli gatlak açyldy

Türkmenistanyň günbataryndaky Altyguýy nebit ýatagyndaky 34-nji gözleg-agtaryş skwažinasy özleşdirilende nebit akymy alyndy

...Giňişleýin

Türkmenistanyň ulag toplumynyň kuwwaty artýar

Türkmenistanyň ulag toplumynyň kuwwaty artýar

Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde köp şahaly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir

...Giňişleýin

Dokma senagatynyň kärhanalary Open End we Ring ýüplükleriniň eksportuny artdyrýarlar

Dokma senagatynyň kärhanalary Open End we Ring ýüplükleriniň eksportuny artdyrýarlar

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda ýerleşýän pagta egriji fabriginde şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda daşary ýurtly alyjylara alty million manatlykdan gowrak ýokary hilli ýüplük ugradyldy

...Giňişleýin

Galla oragynyň depginleri: Lebap welaýaty

Galla oragynyň depginleri: Lebap welaýaty

Amyderýa jülgesinde bugdaý oragy güýçli depginler bilen dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň, şol sanda Lebap welaýatynyň oba hojalygynyň mehanizasiýa derejesini ýokarlandyrmak baradaky yzygiderli aladalary netijesinde möwsüme başlamagyň öňüsyrasynda gündogar sebitiň däne ýygyjy kombaýnlarynyň üsti täze tehnikalar bilen artdyryldy

...Giňişleýin

«Söwda we hyzmat — 2018» atly sergi-ýarmarka

«Söwda we hyzmat — 2018» atly sergi-ýarmarka

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Söwda we hyzmat — 2018” atly sergi-ýarmarka açyldy. Ol ýurdumyzda haryt bolçulygyny yzygiderli artdyrmak we hyzmatlar ulgamynda gazanylan üstünlikleri hem-de bu ulgamlaryň geljekki ösüşini görkezmelidir

...Giňişleýin

Türkmen ekerançylary ýewropa tejribesi bilen tanyşýarlar

Türkmen ekerançylary ýewropa tejribesi bilen tanyşýarlar

Lebap welaýatynda bolan wagty Mustafa Alkan pessejik alma baglaryny ýetişdirmegiň agrotehnikasynyň meseleleri boýunça maslahat bermek üçin «Ýunus Daýhan» we «Altyn gül» alma ýetirşdirýän hojalyklara baryp gördi

...Giňişleýin

Geçmişiň kerwen ýollary—arheologlaryň üns merkezinde

Geçmişiň kerwen ýollary—arheologlaryň üns merkezinde

“Gadymy täsin daşlardan geljege tarap basgançak ýasaň!” diýip, birmahallar Hindistanda ýaşap geçen beýik suratkeş Nikolaý Rerih ýazypdyr

...Giňişleýin

Dokma senagaty: ýokary tehnologiýalar we harytlaryň eksportyna alnan ugur

Dokma senagaty: ýokary tehnologiýalar we harytlaryň eksportyna alnan ugur

Kuwwatly önümçilik infrastrukturasy we çig mal binýady bolan Türkmenistanyň dokma toplumy ýurduň ykdysadyýetinde öňdäki orunlarynyň birini eýeleýär

...Giňişleýin

Ýurdumyzda öndürilýän regenerirlenen süýümiň köp bölegi daşary ýurtlara ugradylýar

Ýurdumyzda öndürilýän regenerirlenen süýümiň köp bölegi daşary ýurtlara ugradylýar

Aşgabadyň dokma toplumynyň düzümine girýän Abadanyň pagta egriji fabriginde bir ýarym müň tonnadan gowrak regenerirlenen süýüm öndürildi

...Giňişleýin

Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr

Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde milli Liderimiz ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy hem-de adaty endigine eýerip, döredijilik bilen meşgul boldy.

...Giňişleýin